Hizmet Standartı

SIRA
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
NO
1.   Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları
-Matbu Dilekçe ,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.
15 GÜN
2.   634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise tapu kayıt örneği,
3-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.
20 GÜN
3.   Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge
30-60 GÜN
4.   2860 Sayılı Kanun Yardım Toplama
1-Talep Dilekçe
2-Yetkili Makama sorumlu tarafından sunulan talep dilekçesine istinaden yapılacak Hizmetin amacı ve kamu yararına uygunluğu,
3-Sabıka Kaydı
4-Yerleşim Belgesi
5-Nüfus Cüzdan Fot.
6-Fotoğraf(2 ad)
7-Yönetim Kurulu Kararı(Tüzel Kişiler için)
8-Gelir-Gider Tablosu(İhtiyaçla ilgili)
15-60 GÜN
5.   Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Dilekçe
2-Fatura,
3-Satış Fişi
4-Garanti Belgesi,
5-Sözleşme vb.
45-90 GÜN
6.   Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
15 GÜN
7.   “Apostille” Tasdik Şerhi İlçemiz sınırları içinde bulunan noterler tarafından hazırlanan noter senetleri ve noterler tarafından onaylanan tercüme edilmiş evraklar ile Kaymakamlığımıza bağlı kurumlarca hazırlanan İdari nitelikteki belgelerin Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi çerçevesinde tasdik edilmesi, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü ve diğer resmi kurumlarca düzenlenen belgeler ve diğer noter onaylı çeviri belgelerin imza tasdiki işlemi. 15 Dakika
8.   İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu Dilekçe, ihlal ile ilgili varsa bilgi ve belge 1-7 GÜN
9.  5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 108.mad. gereğince (Muhtaçlık Kararı)
1-Matbu Dilekçe,
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt Örneği (Bakmakla Yükümlü Olunan Kişileri içerecek şekilde),
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).
*-Kurul Günü itibariyle
*1-7 GÜN
10. 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Muhtaçlık Tespiti İlgili İşleme İlişkin Müracaat Formu 1 saat
11. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Şikâyet ve Talepler
*-Kurum içinde 15 gün, kurum dışı 30 gün
*15-30 GÜN
12. Evrak Havale
1-Sisteme Kayıtlı Evraklarda
2-Elden Havale Edilen Evraklarda
1 GÜN
5 Dk.
13.
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Yapılan Başvurular
4483 Sayılı Kanun
30 Gün ( Ek Süre Halinde 45 gün)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim: İkbal Orundaş
Unvan: İlçe Yazı İşleri Müdürü
Adres: Beyoğlu Kaymakamlığı İstiklal Cad.No:133 K:5
Tel: 0212/243 82 40 Faks: 0212/293 20 39
E-Posta: bilgi@beyoglu.gov.tr / kaymakam@beyoglu.gov.tr
İkinci Müracaat Yeri:
İsim: Osman EKŞİ
Unvan: Beyoğlu Kaymakamı
Adres: Beyoğlu Kaymakamlığı İstiklal Cad.No:133 K:5
Tel: 0212/293 63 32 Faks: 0212/293 20 39
E-Posta: bilgi@beyoglu.gov.tr / kaymakam@beyoglu.gov.tr